Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Finanční svoboda, s.r.o
Sokolská třída 1263/24
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 02928124
DIČ: CZ02928124

Jsme plátci DPH. 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58938

Číslo účtu: 8888999916/5500
IBAN: CZ69 5500 0000 0088 8899 9916
BIC: RZBCCZPP

Pro poskytování služeb nebo prodej produktů prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese financniakademie.cz

Kontaktní údaje firmy Finanční svoboda, s.r.o.: 

Kontaktní adresa: Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní telefon: +420 775 274 293

Kontaktní email: info@financnisvoboda.cz

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb nebo prodej produktů na internetových stránkách „financniakademie.cz“ provozovaných společností Finanční svoboda s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02928124, DIČ CZ02928124 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 58938 u Krajského soudu v Ostravě 
(dále jen „FINANČNÍ SVOBODA”), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FINANČNÍ SVOBODA, a kupujícího. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

  1. „Spotřebitelská smlouva” je smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující, který je spotřebitelem, a na druhé straně prodávající.
  2. „Prodávající” je FINANČNÍ SVOBODA. FINANČNÍ SVOBODA je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  3.  „Kupujícím” je zákazník našeho internetového obchodu www.financniakademie.cz. Kupujícím může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. s) zákona o ochraně spotřebitele, dále podnikatel, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  4. Pojmem "Webinář" se rozumí vzdělávací akce probíhající online.

 

DOPRAVA A PLATBA

Webináře a workshopy je možné zaplatit bankovím převodem nebo pomocí platební karty přes platební bránu.

Poskytovatele platební brány je ComGate Payments, a.s.  (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)

Kontaktní údaje poskytovatele platební brány ComGete Payments, a.s.:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

Objednávku webináře považujeme za potvrzenou kliknutím na tlačítko „Odeslat“ pod formulářem pro zadání údajů o fakturaci. Po přijetí odeslání objednávky obdrží kupující do 24 hodin formou e-mailu v PDF podobě informace potřebné k úhradě (objednávku). Účast na webináři bude kupujícímu závazně potvrzena až po provedení platby (většinou do 24 hodin).

 

ÚHRADA WEBINÁŘE

V případě platby kartou bude kupující okamžitě po odeslání objednávky webináře přesměrován na platební bránu a bude mu umožněna úhrada objednaných webinářů.

V případě platby převodem obdrží po odeslání objednávky kupující do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Splatnost je automaticky nastavena na 2 pracovní dny.

Nebude-li poplatek, ať už v jakékoliv formě, uhrazen, může být objednávka zrušena.

 

REGISTRACE NA WORKSHOP

Objednávku workshopu považujeme za potvrzenou kliknutím na tlačítko „Odeslat“ pod formulářem pro zadání údajů o fakturaci. Po přijetí odeslání objednávky obdrží kupující do 24 hodin formou e-mailu v PDF podobě informace potřebné k úhradě (objednávku). Účast na workshopu bude kupujícímu závazně potvrzena až po provedení platby (většinou do 24 hodin).

 

ÚHRADA WORKSHOPU

V případě platby kartou bude kupující okamžitě po odeslání objednávky workshopu přesměrován na platební bránu a bude mu umožněna úhrada objednaných workshopů.

V případě platby převodem obdrží po odeslání objednávky kupující do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Splatnost je automaticky nastavena na 2 pracovní dny.

Nebude-li poplatek, ať už v jakékoliv formě, uhrazen, může být objednávka zrušena.

 

STORNO PODMÍNKY

Účast na webináři je možné zrušit bezplatně nepozději 4 hodiny před jeho zahájením. Zruší-li kupující svou přihlášku na webinář méně než 4 hodiny před zahájením, případně se na webinář nedostaví, nebude mu poplatek vrácen. Přihlášku na webinář však lze převést na náhradníka. V případě zrušené účasti více než 4 hodiny před zahájením webináře bude poplatek uhrazen zpět na účet kupujícího do 14 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo webinář zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou kupující informování telefonicky nebo e-mailem, bude jim nabídnut náhradní termín či vrácení celého kurzovného do 7 dnů.

Webinář i veškeré materiály a podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahrávány, kopírovány či šířeny.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající odpovídá kupujícímu, že je Webinář a Workshop realizován dle popisu na webových stránkách.

Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího informaci o zahájení reklamace a nespokojenosti s Webinářem, Workshopem.

Není-li dodržena v programu Webináře (Workshopu) náplň Webináře (Workshopu), má kupující právo požadovat náhradní termín stejného Webináře (Workshopu); není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Reklamace Webináře (Workshopu) musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady, za které je považováno písemné sdělení o důvodech reklamace na e-mailovou adresu info@financnisvoboda.cz, potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Prodávající nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve kupujícího k dalším krokům.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od realizace Webináře (Workshopu), přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik Webinářů (Workshopů), běží tato lhůta ode dne realizace prvního Webináře (Workshopu). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující Prodávajícímu e-mail na adresu info@financnisvoboda.cz s informací o odstoupení.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím , a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od kupujícího přijal.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby realizace webináře. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce služby má kupující možnost pročíst si údaje a informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování prodávajícím.

Přístup na webové stránky prodávajícího může být z jeho strany podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Kupující vyplněním a zasláním objednávky zboží bere na vědomí, že budou zpracovány všechny poskytnuté osobní údaje po dobu 2 let (v případě prodloužené záruky – po tuto dobu) od převzetí plnění v rozsahu objednávky pro účely plnění smlouvy a dále pro účely plnění záruky za vady.

Zasláním objednávky kupující dále bere na vědomí, že prodávající zpracuje osobní údaje v rozsahu objednávky pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb prodávajícího, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje kupujícího pro marketingové účely jsou zpracovávány po dobu maximálně 10 let, avšak může být kdykoli ze strany kupujícího vznesena námitka proti zpracování na adrese info@financnisvoboda.cz.

Dle právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, prodávající tímto výslovně informuje, že kupující má právo být informován o zpracování svých údajů, právo k přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále právo na výmaz osobních údajů, na omezení jejich zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. V případě, že prodávající zpracovává nepřesné osobní údaje nebo má-li kupující jiné pochybnosti týkající se narušení jeho soukromí a osobního života či výše uvedeného zákona, může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li prodávající této žádosti, má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že souhlasí s výší ceny za objednané služby včetně případných expedičních a dopravních nákladů a s obchodními podmínkami. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

 

SOUBORY COOKIES A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Nápověda k blokování cookies:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
MS Edge

 

ÚČEL POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme , kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely sledování Vašich preferencí jako návštěvníků našich webových stránek.

Na našich stránkách využíváme soubory cookies následujících služeb:

AdWords, Google Analytics, Facebook

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: Finanční svoboda, s.r.o.

IČ: 02928124

Se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

Odstoupení od smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách www.FINANCNIAKADEMIE.cz objednal  ………., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč.

Na základě § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené služby, a zároveň Vás žádám o vrácení ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ………. dne ……….

 

 

 

Jméno a příjmení odesílatele

(podpis)